Algemene Voorwaarden

AlgemeneVoorwaardenvanEquitalent bvba,gevestigdte B3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 273 (KBO 846.144.460)

Versiegeldigvanaf1 juni 2015

1.Algemeen

1.1Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingop elk aanbod van Equitalent bvba en op iedere tussen Equitalent bvba en consument tot stand gekomen overeenkomst.DevoorwaardenzijnvooreeniedertoegankelijkenopgenomenopdeinternetsitevanEquitalent bvba.Opverzoekzendenwijueenschriftelijkexemplaar.

1.2Doorhetplaatsenvaneenbestellinggeeftutekennendatumetdeleverings-enbetalingsvoorwaardenakkoordgaat.Equitalent bvbabehoudtzichhetrechtvoorhaarleverings-en/ofbetalingsvoorwaardennahetverstrijkenvandelooptijdtewijzigen.

1.3TenzijschriftelijkandersisovereengekomenwordendealgemeneofspecifiekevoorwaardenofbedingenvanderdennietdoorEquitalent bvbaerkend.

1.4Equitalent bvbagarandeertdathetgeleverdeproductbeantwoordtaandeovereenkomstenvoldoetaandeinhetaanbodvermeldespecificaties.

2.Levering

2.1Leveringvindtplaatszolangdevoorraadstrekt.

2.2Inhetkadervanderegelsvandekoopopafstandzal Equitalent bvba bestellingentenminstebinnen30dagenuitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordathetbesteldenietopvoorraadisofnietmeerleverbaar),oferisomandereredenenvertraging,ofeenbestellingkanniet dan wel slechtsgedeeltelijkwordenuitgevoerd,danontvangtdeconsumentbinnen1maandnaplaatsingvandebestellingberichtenheefthijindatgevalhetrechtdebestellingzonderkosteneningebrekestellingteannuleren.

2.3Aandeleveringsplichtvan Equitalent bvba zal,behoudenstegenbewijs,zijnvoldaanzodradedoor Equitalent bvba geleverdezakeneenkeeraandeafnemerzijnaangeboden.Bijbezorgingaanhuisstrekthetrapportvandevervoerder,inhoudendedeweigeringvanacceptatie,totvolledigbewijsvanhetaanbodtotlevering.

2.4Alleopdeinternetsitegenoemdetermijnenzijnindicatief.Aandegenoemdetermijnenkunnenderhalvegeenrechtenwordenontleend.

3.Prijzen

3.1Prijzenwordenbinnendelooptijdvandeaanbiedingnietverhoogd,tenzijwettelijkemaatregelenditnoodzakelijkmakenofindiendefabrikanttussentijdseprijsverhogingendoorvoert.

3.2Alleprijzenopdesitezijnondervoorbehoudvandruk-enzetfouten.Voordegevolgenvandruk-enzetfoutenwordtgeenaansprakelijkheidaanvaard.

3.3AlleprijzenopdesitezijninEuro'seninclusief 21%BTW.

4.Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1       Indienersprakeisvaneenconsumentenkoop,overeenkomstigdeWetverkopenopAfstand,heeftdeafnemerhetrecht(eendeelvan)degeleverdegoederenbinneneenperiodevan 14 werkdagenzonderopgavevanredenteretourneren.Dezetermijnbegintophetmomentdatdebesteldezakenzijnafgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Equitalent bvba. Indiendeafnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan isdekoopeenfeit.

      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 20 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

      Deafnemerdienttebewijzendatdegeleverdezakentijdigzijnteruggestuurd,bijvoorbeelddoormiddelvaneenbewijsvanpostbezorging.Terugzendingvandezakendienttegeschiedenindeorigineleverpakking(inclusiefaccessoiresenbijbehorendedocumentatie)eninnieuwstaatverkerend.Indiendezakenbijdeafnemerzijngebruikt,bezwaardofopenigewijzebeschadigdzijngeraakt dan behoudt Equitalent bvba zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Metinachtnemingvanhetgeenisbepaaldindevorigezin,draagt Equitalent bvba binnen 14 dagennagoedeontvangstvanderetourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zalhetvolledigeaankoopbedraginclusief eventueel berekendeverzend- en/of betaalkostenaandeafnemerwordtterugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Hetterugzendenvandegeleverdezakenkomtgeheelvoorrekeningenrisicovandeafnemer.

4.2Hetherroepingrechtgeldtnietvoor:

$1·      dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is             begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard        dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

$1·      goederenofdienstenwaarvandeprijsgebondenisaanschommelingenopdefinanciëlemarkt,waaropde           leveranciergeeninvloedheeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

$1·      goederendievolgensspecificatiesvandeconsumentzijnvervaardigd,bijvoorbeeldmaatwerk,ofdieeenduidelijk     persoonlijkkarakterhebben

$1·     produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

$1·     verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden          en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

$1·     verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

$1·     voorgoederenofdienstendiedoorhunaardnietkunnenwordenteruggezonden,bijvoorbeeldi.v.m.hygiëneofdie        snelkunnenbedervenofverouderen

$1·     de leveringvan krantenentijdschriften

5.